استقرار سیستم

استقرار سیستم

یکی از شروط اولیه در طراحی و استقرار سیستم حسابداری در هر مؤسسه، شناخت کامل از نحوه عملیات آن مؤسسه می باشد. پس از تأسیس هر مؤسسه عوامل ناشناخته ای وجود دارند که در جزئیات سیستم نظیر طراحی نوع فرمها و برگه های حسابداری، تعداد و سرفصل حسابهای مورد نیاز، رویه ها و دستورالعملهای مورد نیاز آن سیستم تاثیر می گذارد. باید توجه داشت در مواردی همچون زمانی که رشته دیگری از عملیات که در ابتدا در نظر گرفته نشده و جدیداً به عملیات موجودافزوده می شود و یا مواردی نظیر افزایش حجم عملیات یا افزایش تعداد کارمندان، بررسی و تجدید نظر در سیستم حسابداری به صورت امر اجتناب ناپذیر در می آید. در اغلب شرکتهای بزرگ بررسی سیستم حسابداری و تغیرات احتمالی برخی از اجزاء آن به طور مستمر انجام می گیرد.
استقرار سیستم ساما سیستم
چنانچه شرکتی بخواهد انجام عملیات مشاوره مذکور به صورت عملیاتی و اجرائی به دست کارشناسان این شرکت انجام پذیرد و به عبارت دیگر این شرکت نرم افزار جامع ساما سیستم را به صورت عملیاتی و واقعی در آن سازمان پیاده سازی نماید این شرکت اعلام آمادگی می نماید.
ارسال یک پیام
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com