نرم افزار مدیریت بازاریابی

نرم افزار مدیریت بازاریابی نرم افزار حسابداری ساماسیستمیکی از روش ها برای رسیدن به یک بازار خوب بازاریابی می باشد. بازاریابی امروز حرف و اولویت اول هر شرکت می باشد.ثبت نتایج بازاریابی و بعد از آن تهیه انواع گزارشات آماری برای رسیدن به یک طرح بهتر از خواسته های مدیران فروش می باشد. تعریف انواع نتایج بازاریابی برای ثبت اسناد و سپس گزارشگیری از آن در نرم افزار ساما مقدور می باشد.

در هنگام ثبت اسناد علاوه بر امکان ثبت نتایج از پیش تعیین شده شما می توانید از بازاریابان خودتان بخواهید شرح مکالمه تلفنی یا حضوری خود را وارد نمایند.

در نهایت شما می توانید از تمام اطلاعات ثبت شده خود گزارشات آماری و… تهیه فرمایید.

برخی امکانات بازاریابی:

۱-امکان صدور گزارشات بازاریابی روزانه توسط بازاریابان به شرح جزئیات ذیل:
-ثبت تاریخ انجام بازاریابی و نام مشتری مورد بازاریابی.

-ثبت خلاصه شرح مکالمات انجام پذیرفته.

-ثبت تاریخ پیگیری بعدی جهت انجام کار.

-ثبت حصول یا عدم حصول نتیجه توسط بازاریابان.

۲-انواع گزارشگیری از کار بازاریابان با توجه به داده های فوق.

۳-تعریف انواع بازاریابان و اشخاص و طبقه بندی وثبت فرآیند انجام کار بازاریابی برای کنترل بهتر آنها.

کاتالوگ امکانات عمومی نرم افزار ساماسیستم

کاتالوگ نرم افزار مدیریت بازاریابی

لینک مشاهده فیلم آشنایی با نرم افزار بازاریابی ساما سیستم