نرم افزار تولید

ثبت دقیق تولید با ورود و خروج دقیق انبار به علاوه تاثیر صحیح در محاسبه قیمت تمام شده بسیار حائز اهمیت می باشد.

در یک شرکت تولیدی کلیه آمارهای قسمت های مختلف از ثبت دقیق گزارش تولید نشات می گیرد.

در نرم افزار ساما سیستم شما برای رسیدن به این امر ابتدا باید در قسمت تعریف فرمول تولید فرمول های تولید خود را در هر ایستگاه کاری تعریف کنید.

شما در این قسمت می توانید فرمول تولید یک ایستگاه تولیدی را تعریف و طبقه بندی کنید.اگر کالای تولیدی شما پس از گذر از چند ایستگاه تولیدی ساخته می شود، شما می توانید به ازای هر ایستگاه یک فرمول تعریف کرده و بعد از ثبت گزارش تولید ، از تعداد کالاهای نیمه ساخته شده(در هر ایستگاه تولیدی)، و ساخته شده خود برای تهیه گزارش اقدام نمایید.

قدرت مانور بالای ساما سیستم در تعریف ایستگاه های تولیدی و تفکیک آن ها از یکدیگر نسبت به نوع کالا، کالای ساخته شده یا نیمه ساخته شده یا نوع حساب آن، کنترل دقیقی روی خط تولید به شما می دهد.

بعد از تعاریف شما می توانید با یک مقدار دهی ساده به ثبت گزارشات تولید خود بپردازید.

اگر برای ثبت تولید خود فرمول تولید ثابتی ندارید، یا به عبارت دیگر از فرمول سفارشی استفاده می کنید نگران نباشید شما می توانید با ثبت تولید سفارشی میزان کالای مصرفی خود را مشخص کنید.

شما با استفاده از این قسمت می توانید برای ثبت گزارشات تولید خود ، هر بار از یک مقدار مصرف جدید استفاده کنید .

بعد از ثبت گزارشات شما با استفاده از نرم افزار حسابداری صنعتی می توانید قیمت تمام شده خود را محاسبه کنید . برای توضیحات بیشتر این قسمت به حسابداری صنعتی مراجعه فرمایید .

برخی امکانات نرم افزار تولید:

۱-تعریف انواع فرمول تولید کالاهای درجریان ساخت و ساخته شده به شرح امکانات ذیل:

-امکان تعریف کد فرمول معنادار متشکل از اعداد و حروف.

-انتخاب کالایی که فرمول تولید باید برای آن نوشته شودازلیست انبار کالاها که می تواند کالای نهایی یا کالای درجریان ساخت باشد.

-انتخاب حسابی که با کالای فوق الذکر باید در سند حسابداری تولید گردش بدهکار پیدا کند.

-انتخاب مرکز هزینه متناظر با حساب بدهکار که قرار است در سند حسابداری تولید با حساب فوق الذکر گردش پیدا کند لازم به ذکر است که بهتر است مرکز هزینه در اینجا ایستگاهی از تولید باشد که کالای کامل شده در آن قرار می گیرد.(یعنی ایستگاه تولیدی مقصد)

-انتخاب ایستگاه تولیدی که این فرمول تولید در آن استفاده می شود و یا به عبارت دیگر opc محصول.

-تعیین این نکته که کالای تولید شده کالای ساخته شده نهایی است و یا کالای در جریان ساختی است که خود در فرمول ساخت کالای دیگر استفاده می شود.

-تعریف کالاهای مصرف شده و انبار آنها همچنین ضریب مصرف هر کدام از آنها در کالای تولید شده فوق الذکر.

-تعریف حسابهای بستانکار سند حسابداری تولید بابت تک تک کالاهای مصرفی در فرمول تولید.

-تعریف مراکز هزینه متناظر با حسابهای گردش بستانکار که بهتر است ایستگاه های تولیدی مبدا کالاهای مصرفی در این محصول باشد.

۲-امکان تعریف فرمولهای تولید برای روش هزینه یابی مرحله ای به صورتی کاملا متداوم و مرتبط.

۳-امکان تعریف فرمول تولید برای روش هزینه یابی سفارش کار جهت محصولاتی که در یک مرحله و در هربار می توانند ضرائب مختلفی از کالاهای متفاوت را مصرف کنند و استاندارد تولید مشخصی ندارند.

۴-امکان ثبت گزارشات تولید روزانه با انواع فرمولهای تعریف شده که در آن نرم افزار تولید به صورت اتوماتیک تمامی حواله های انبار مبدا کالاهای مصرفی و رسید انبار مقصد کالای تولید شده و سند حسابداری تولید را ثبت می نماید.

۵-امکان جستجوی انواع فرمولها و گزارشات تولید.

۶-امکان تحت کنترل درآوردن یکی از عوامل بهای تمام شده یعنی مواد اولیه و ایجاد کنترل داخلی و نظم در خط تولید.

کاتالوگ امکانات عمومی نرم افزار ساماسیستم

کاتالوگ نرم افزار تولید

فیلم آشنایی با نرم افزار تولید ساماسیستم